INTERVIEW: VERS24


[...]
Moja praca jest dla mnie… Bar­dzo ważna. Sta­ram się robić wszystko na 100%, dla­tego poświę­cam jej sporo czasu.
Obiad… Zazwy­czaj około 15/16. Czę­sto jest to maka­ron albo nale­śnik. Mój tele­fon dzwoni… I cie­szę się, gdy widzę, że jest to ktoś z bli­skich osób. Lubię roz­ma­wiać z przy­ja­ciółmi.
Jestem naj­bar­dziej dumna z … W tym momen­cie z mojej sio­stry.
Moja szafa nie mogłaby ist­nieć bez… Szpi­lek, sztucz­nego futra, czy dłu­giego płasz­cza. Taki banał w sumie. Nie roz­staję się także z oku­la­rami. Uwa­żam, że dodatki są ide­al­nym uzu­peł­nie­niem każ­dej sty­li­za­cji.
[...]

Serdecznie zapraszam do przeczytania całego wywiadu dla VERS-24:

 <b></b>
INSTAGRAM